კრედიტინფო საქართველო და საქართველოს ეკონომიკა – საერთაშორისო ორგანიზაცია IRP-ს მიმოხილვა

საერთაშორისო კომპანია IRP-მ მოამზადა ანგარიში იმის თაობაზე, თუ რა გავლენას ახდენს “კრედიტინფო საქართველო” ქართული ეკონომიკასა და ფინანსური მომსახურების სექტორზე.

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში „კრედიტინფო საქართველო” ქართული ეკონომიკის ძირითად პარტნიორსწარმოადგენდა. ის კვლავაცუზრუნველყოფს მას საკრედიტო რისკების მართვის პლატფორმით რაც პასუხისმგებლიანკრედიტორებს წარმატების, მომხმარებლებს კი კრედიტის სასურველი საპროცენტო განაკვეთით მიღების საშუალებას აძლევს.

ბოლო დროს მიღებულმარეგულაციებმასაგრძნობლად გაზარდა მომხმარებლებისა და კრედიტორების უფლებები და შექმნა სტაბილური გარემო, სადაც კლიენტისთვის კრედიტის გაცემა გამჭვირვალედ და თანმიმდევრულად ხორციელდება.

უდავოდ ბევრი რამ გაკეთდა მცირე ბიზნესისა თუ დამწყები საწარმოებისთვის კრედიტის გაცემის პროცესის გასაუმჯობესებლად. აუცილებელია კვლავაც შეეწყოს ხელი ბიუროს – ახალი მონაცემებისმოპოვებასა და კომპანიების შეფასების სისტემის დახვეწაში, რაც მომავალში გამაძლიერებელ ეფექტსიქონიებს ქართულ ეკონომიკაზე.

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural