ჩვენ შესახებ

სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო საქმიანობს საკრედიტო ინფორმაციის სფეროში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მნიშვნელოვანი მონაცემების მიწოდებით უზრუნველყოფს ბანკებს, სალიზინგო კომპანიებსა და სხვა ორგანიზაციებს – რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია სესხის გაცემასთან, მომსახურების ან საქონლის კონსიგნაციით მიწოდებასთან.

კრედიტინფო საქართველოს სერვისებით სარგებლობისას საშუალება გეძლევათ განსაზღვროთ იურიდიული თუ ფიზიკური პირის ფინანსური მდგომარეობა, სანდოობისა და სტაბილურობის ხარისხი.

ჩვენი მისიაა – დავეხმაროთ ბიზნესს კრედიტის მართვაში.

კრედიტინფო საქართველოს მიერ შემოთავაზებული ყველა პროდუქტი და სერვისი შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივას (95/46/EC) პერსონალური ინფორმაციის გაცემა-დამუშავების შესახებ.

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural