ბანკები პოზიტიურ სესხებზე ინფორმაციას გაზრდილი ლიმიტით, კერძოდ $500 000-მდე სესხებზე გაცვლიან

ბანკები პოზიტიურ სესხებზე ინფორმაციას გაზრდილი ლიმიტით, კერძოდ $500 000-მდე სესხებზე გაცვლიან. მომხმარებელს შევახსენებთ, რომ მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ, ანუ პოზიტიურ სესხებზე ინფორმაციის გაცვლა ბანკებმა 2007 წლის აპრილიდან დაიწყეს. იმ ეტაპზე იცვლებოდა იმფორმაცია მხოლოდ $20 000 – მდე ლიმიტის ფარგლებში და ამ ინფორმაციას მხოლოდ 4 მსხვილი ბანკი ცვლიდა. 2007 წლის სექტემბრიდან კი ლიმიტის ზღვარი $100 000 დოლარამდე გაიზარდა და ამ სახის ინფორმაციის გაცვლა ათმა ქართულმა ბანკმა დაიწყო. ამჟამად პოზიტიურ ინფორმაციას 15 ბანკი ცვლის. თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ $100 000-იანი ლიმიტი ვერ ასახავს იპოთეკური და ბიზნეს სესხების სრულ სეგმენტს, არ იძლევა მსესხებლის ვალდებულებების სრულად ნახვის საშუალებას და ხშირ შემთხვევაში იწვევს მის მიერ ზედმეტი ვალდებულებების აღებას, აქედან გამომდინარე ზრდის რისკებს. შესაბამისად, ეს გარემოება არაერთხელ გახდა განხილვის საგანი როგორც ეროვნული ბანკის ასევე დონორების მხრიდან. გაითვალისწინა რა ეს, ჩვენმა სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს ლიმიტის გაზრდა 500,000 აშშ დოლარამდე გაცემულ სესხებზე. აღნიშნულ ფაქტს დადებითად გამოეხმაურა ქართული საბანკო სექტორიც. შეთანხმებისამებრ, ინფორმაცია გაიცვლება მხოლოდ 2012 წლის 1 აგვისტოდან გაცემულ სესხებზე.
„კრედიტინფო საქართველომ“ და აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს

„კრედიტინფო საქართველომ“ და აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს. ხელშეკრულების შესაბამისად, აღსრულების ეროვნული ბიურო გვაწვდის მოვალეთა რეეტრის მონაცემთა ბაზაში არსებულ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების შესახებ. ეს არის გავრცობილი ინფორმაცია რომელიც მოიცავს მონაცემებს გადასახდელად დაკისრებული თანხის, აღმასრულებლის კოორდინატების, ასევე ამ რეესტრში მოხვედრის თარიღისა და მიზეზის შესახებ.

ავტომატური გადაწყვეტილებები სასესხო განაცხადების დამუშავებისას

Consumer credit volumes are increasing since the end of the worse of the crisis as both banking and consumer confidence returns.
Credit scoring with automated application processing system is the solution almost universally installed to effectively manage large volumes of consumer credit and to optimize returns.

This white paper is important reading to anyone who is involved in consumer lending as we provide guidance on successfully implementing these solutions. We evokemany examples from which to understand the full impact of introducing automation and credit scoring. In this white paper he explains the three key components required by consumer lenders, over and above the technology, to successfully manage the change from manual to automated application processing.
Key Messages for Successful Implementation of Lending Automation;

• Decision automation requires a companywide culture change
• Automation means changing the process
• Constant evolution, set initial performance indicators and continue to review and improve the decision process

Fast Expanding Retail Credit Markets

Experience in many expanding markets is that the increase in the volume in credit, and particularly unsecured credit, is followed relatively quickly by increases in impaired loans and bad debt. For example in Ukraine volumes increased by 97% from 2006 to 2007 alone, this was followed by very high bad debts losses.

The historical infrastructures designed to manage corporate loans and consumer savings are ill-equipped for the challenges generated by both the substantial increases in volume and the specific requirements of an unsecured lender. This lack of infrastructure is especially poor for the initial risk assessment where much of the process is manual.

Furthermore, as access to data increases with credit bureau and other data sources it is important to integrate this information with the internal and manual data.

The Credit Scoring and Automation Solutions

Business leaders faced with the opportunity to access the potential returns from the growing consumer lending market consider the methodology developed and implemented by markets that have had numerous years of experience in successful implementation. The solution almost universally installed in western banks is credit scoring with automated application processing system. It is the proven approach for making efficient high quality decisions in high volume environments, notwithstanding the criticism received as a result of poor application of the technology. Organizations successfully implementing such solutions could expect to see bottom line improvements in contribution many times over compared to manual processes as a result of sales increase and bad debt reduction. Further benefits generated from operating efficiencies have seen loans granted in minutes rather than the situation today where it can take hours or in some cases days. In western banks, these system changes also radically altered the customer’s experience of financial institutions to service oriented organizations as interviews and loan underwriting by skilled credit officers become the exception.

These benefits are also being recognized and taken by local banks. One of the most successful banks in the emerging credit markets Home Credit,is highly dependent on scoring technology. Tomas Spurney, Chairman of PPF Group (Home Credit) ,remarked in September 2008 edition of the Banker, “…scorecards, this is a significant part of our cost base, ………, as the landscape becomes more competitive, risk-cost management becomes even more important to meet targets”.

Beware of the Pitfalls

This multitude of benefits is clearly highly attractive to bank executives. Experience in other markets would indicate that it is almost a competitive advantage to compete in a consumer banking environment. Banks seek out the handful of providers of such technology, allocate a handsome budget and look forward to reaping the returns. Unfortunately the results for many executives are disappointing when a year later many decisions are still taking days and decline rates exceed expectations.

Initial reactions have often been to blame the technology.This reaction reveals the real underlying problem: Understanding the complexity of the change processes in parallel with the change in credit granting technology. It is important to select a partner that really understands the full requirements as often the technology provider can be to blame for not providing proper guidance and understand the wider changes required for effective implementation. The technology is only part of the solution; equally important are three other components which are critical to the conversion from a manual based decision process to a more automated process namely culture, process and evolution.

Culture Change

The culture change must be led top down from the executive team and will involve meeting a clear set of new objectives such as speed of decisions, accept rates, sales, debt levels and of course, written-off rates. In setting these objectives it is important to be realistic as some factors such as accept rate and debt levels are inversely related. In a recent example an eastern European bank automating a negative high risk cash loan product, set itself and its provider unachievable bad debt and accept rate targets. These objectives are companywide; application processing solutions are sometimes perceived as the domainof the risk team alone when in reality it will change the working practice of everyone in the bank. Risk solutions should greatly enhance the cooperation between the sales force of an organization and the credit controlling function.

Training and Education Key; This requires wholesale training not only in which buttons to push, but to understand why the bank is making this significant investment. As well as branch and head office personnel changes, marketing and sales must grasp this opportunity whether it be marketing the speed of decision or to offer higher loans due to improved risk assessment. Successful organizations whose executives have led this top down culture change have reaped the rewards. An international lender made a 5% increase in annual contribution within two years of implementing automated decisions at the start of the project from training of the whole executive team, to monthly reporting at the board meeting, which included feedback on the human resources and customer impact. Throughout the process the board were very conscious of the human impact to the 10 000+ people in their organization and were committed to the cultural change being a positive experience.

Process Change, Not Automation of Manual Process

Most banks operate a credit origination process that has evolved over time that is comparable to manual assessment. This can often involve passing paper to be collected, assessed by risk and security staff, and reviewed at the necessary mandate levels. Some applications are unnecessarily passed to committees who have to review the information for the application and likely revert due to lack of information. Encoding manual processes like the example mentioned here seldom yields better results. It is needed to approach the problem from another angle, incorporating not only the automation of decisions but also ensuring the appropriate information is available if the need for manual credit granting arises. We were asked to review a Danish bank that had implemented a new origination system that had an 80 % level of manual decision even though it had recently had a new system implemented. It was certainly not meeting the 25% maximum manual decision level that was the CEO’s objective. In this case, the credit manager had the credit granting rules used in the previous solution replicated. Most of these rules were encoded in the scorecard within the solution or proved to be a hindrance in the credit granting process. Education of the existing management teams is crucial to understanding how a new process will impact and meet the executives’ objectives.

Constant Evolution

The initial implementation of an automated scoring solution will generate a significant initial improvement in the level of risk accepted into the debtor book and the turnaround times to process applications. The initial scoring solution will often be an expert or generic model, or the decision strategies relatively cautious where no data is available for development. The success of automaton and credit scoring depends on a process powered by knowledge gained from data and not so much from information passed on by credit controllers.
It is important to set goals for key performance indicators such as accept rate, default rate, automatic decision rate, decision time. What is new with automation all these strategic aspects are under the direct control of the executive, overnight the accept rate can be changed at the amendment of parameter such as the score cut-off.

This enables a credit granting process to be more objective and consistent since most of the decisioning is done by a system. It is crucial to the sustainability of the solution to periodically review it by utilizing the history of applications that were accepted and the non-payers booked by the solution. These review mechanisms are not only limited to the scorecards but can also be aligned to reflect changes in the economy or updates in the strategies as set out by the executives. Scorecards have a shelf life. It is crucial to monitor and, if the need arises, to re-weight or re-develop the scorecard.
Significant Benefits for Leading Banks

Fundamental to an effective automated decision process is fast parameterized and bug free technology, a culture change, process re-engineering, predictive analytics, usually in the form of credit scoring and a long term review cycle.

Our experience at Creditinfo Decision across many markets has shown that this is not sufficient and must include broader changes strongly sponsored by the executive.For this reason we work across all levels from the executives to the users from a broader change management perspective to ensure the full objectives are met and returns on investment are achieved across the business. Banks will only truly gain the rewards if they invest time and effort in bringing about a bank wide culture change, change the origination process and to evolve the process over time.

For further details contact;

Tel: +420 236 080 400
Email: decisioninfo@creditinfo.com
„კრედიტინფო საქართველომ“ და GSM ოპერატორმა კომპანია „მობიტელმა“, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე „ბილაინის“ ბრენდით ოპერირებს, თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს

„კრედიტინფო საქართველომ“ და GSM ოპერატორმა კომპანია „მობიტელმა“ , რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე „ბილაინის“ ბრენდით ოპერირებს, თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს. კომპანიის მენეჯმენტის ვარაუდით „კრედიტინფოს“ სერვისების ეფექტურად გამოყენება საშუალებას მისცემს მათ მნიშვნელოვნად გაზარდონ გაყიდვები, განსაკუთრებით კი იმ მიმართულებებით რაც გულისხმობს მომსახურების ან საქონლის კრედიტში გაცემას. (სასაუბრო ბალანსის შევსება, როუმინგული მომსახურება, ასევე სხვადასხვა სახის ტელე-საკომუნიკაციო აპარატურის შიდა განვადებით გაცემა-ინსტალაცია და ა.შ.) ამგვარად, ასეთი სახის საქმიანობის განხორციელება „კრედიტინფოზე“ დაყრდნობით, ეს არის ერთგავარი „შემაკავებელი“ ფაქტორი რაც გარკვეულწილად ამცირებს ალბათობას აღებული ვალდებულებების არაჯეროვნად ან არ შესრულებისა, რადგან კრედიტინფოს „ვადაგადაცილეული და გადაუხდელი ვალდებულებების ბაზაში“ მოხვედრა საგრძნობლად შეარყევს ამა თუ იმ ფიზიკური პირისა თუ კომპანიის იმიჯს. ასევე, ჩვენს მონაცემთა ბაზაში პოტენციური კლიენტის ფინანსური მდგომარეობისა და სტაბილურობის ამსახველი ინფორმაციის წინასწარი გადამოწმებით მოხდება ფინანსური რისკების შეფასება.
გაცნობებთ, რომ 2011 წლის 30 სექტემბრიდან სს “კრედიტინფო საქართველო” იცვლის მისამართს და მისი ახალი საკონტაქტო მონაცემები იქნება შემდეგი:

მისამართი: თბილისი, მოსაშვილის ქ. 13, 0162 თბილისი ტელ/ფაქსი: (+995 32) 262 35 55 მაგთიფიქსი: (+995 7 90) 912 509
საგადასახადო დავალიანების მქონე ფიზიკური პირების მონაცემთა ბაზა

2011 წლის ივლისში გაფორმდა ხელშეკრულება კრედიტინფოსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, შემოსავლების სამსახური კრედიტინფო საქართველოს აწვდის სამსახურის მონაცემთა ბაზაში არსებულ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას 1000 ლარამდე საგადასახადო დავალიანების მქონე ფიზიკური პირების მიერ გადაუხდელი გადასახადებისა და სანქციების შესახებ. თავის მხრივ, კრედიტინფო საქართველო ამ მონაცემებს აწვდის თავის კლიენტებს-კომერციულ ბანკებს. აღნიშნული ხელშეკრულების გაფორმებას წინ უსწრებდა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის დადგენილება № 295, ასევე განხორციელდა შესაბამისი ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსშიც, რის საფუძველზეც შემოსავლების სამსახურმა მიიღო უფლებამოსილება კრედიტინფო საქართველოსათვის ზემოთ აღნიშნული იდენტიფიცირებული ინფორმაცის გადაცემასთან დაკავშირებით.
“კრედიტინფო საქართველო” წარმოგიდგენთ “კრედიტინფო პრედიქტორს”

„კრედიტინფო საქართველომ“ დაიწყო საქართველოს ბაზარზე საკრედიტო ბიუროს პირველი სქორინგ სისტემის – “კრედიტინფო პრედიქტორის” დანერგვა. სქორი შემუშავებულია “კრედიტინფო დისიჟენის” რისკის მართვის ექსპერტების მიერ. “კრედიტინფო პრედიქტორის” მეშვეობით, კომპლექსური საკრედიტო რეპორტების ანალიზის საფუძველზე, ხდება სუბიექტის კრედიტუნარიანობის მაღალი ალბათობით განსაზღვრა, რაც უზრუნველყოფს საქართველოში კრედიტის გამცემთა ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის ამაღლებას. თბილისში, სასტუმრო რედისონში გაიმართა “კრედიტინფო პრედიქტორის” პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდა ბანკების, საკრედიტო დაწესებულებების, სატელეკომუნიკაციო კომპანიებისა და მარეგულირებელი ინსტიტუტების 50-ზე მეტი წარმომადგენელი. შეხვედრა გახსნა “კრედიტინფო საქართველოს” გენერალურმა დირექტორმა ალექსანდრე გომიაშვილმა, რომლის გამოსვლასაც თან ახლდა მოკლე ვიდეო-რგოლი. http://www.youtube.com/watch?v=Lj-rLhKE4a8 . შემდგომ “კრედიტინფო დისიჟენის” მთავარმა კონსულტანტმა ფილიპ ტროიანმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო მოდელის ჩამოყალიბების პრინციპები. მან აღწერა ის ოთხო პროცესი, რომელიც გამოიყენება 2 მილიონზე მეტი ჩანაწერის დეტალური ანალიზისათვის და განმარტა, თუ როგორ იქნა გამოყენებული საერთაშორისო გამოცდილება მაქსიმალური შედეგების მისაღწევად. პრეზენტაციის ბოლო ნაწილი წარმოდგენილი იქნა ერთობლივად, “კრედიტინფო შუფას” წარმომადგენლების პოლ რენდალისა და ვრატისლავ ჰოუზვიჩკას მიერ, რომელთაც განმარტეს როგორ შეიძლება “კრედიტინფო პრედიქტორის” გამოყენება მთელი საკრედიტო ციკლის განმავლობაში. ნაჩვენები იქნა მაგალითები წინასწარი შერჩევის, განაცხადის განხილვის, მომხმარებელთა მართვისა და ვალის ამოღების ეტაპებიდან. “კრედიტინფო საქართველოს” განვითარების ახალი ფაზა “კრედიტინფო საქართველო” დაუღალავად მუშაობს რათა აქტიური და ზრდადი ბაზრის პირობებში უზრუნველყოს საკრედიტო დაწესებულებები მათთვის აუცილებელი მომსახურებით. “კრედიტინფო საქართველოს” ინფორმაცია წარმოადგენს მნიშვნელოვან გარემოებას სესხის გაცემისას. “კრედიტინფო პრედიქტორის” დანერგვით გაკეთდა განაცხადი კრედიტის გამცემთა მხარდაჭერის მეორე ფაზის დაწყების თაობაზე. “კრედიტინფო პრედიქტორის” სახით მოხდა დამატებითი ღირებულების პროდუქტის დანერგვა. ვმუშაობდით რა ინფორმაციის რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდაზე ჩვენს აქციონერ და პარტნიორ ბანკებთან, მივიჩნიეთ რომ უკვე შესაფერისი დრო იყო ამ ახალი გაუმჯობესებული პროდუქტის მიწოდებისთვის. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს “კრედიტინფო პრედიქტორი”, განსაკუთრებით იმიტომ რომ დაწრმუნებული ვართ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორთან და აქციონერთან – “კრედიტინფო შუფასთან” ერთობლივი მუშაობის ხარისხიანობაში. “კრედიტინფო დისიჟენის” შესახებ “კრედიტინფო დისიჟენი” არის რისკის მართვის საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც სპეციალიზირებულია “კრედიტინფო შუფა ჯგუფის” რისკის მოდელების ჩამოყალიბებაზე. კომპანიის მიზანია გააუმჯობესოს კლიენტების რისკის მართვის ინფრასტრუქტურა. ამ კომპანიის გადაწყვეტილებებისა და რჩევების დახმარებით მნიშვნელოვნად ამაღლდა სხვა და სხვა ორგანიზაციების ეფექტურობა. ასევე დიდი ენთუზიაზმით გრძელდება ინოვაციებზე მუშაობაც. “კრედიტინფო სოლუშენის” შესახებ “კრედიტინფო სოლუშენი” წარმოადგენს ერთ ერთ ლიდერ კომპანიას საკრედიტო რისკის მართვის სფეროში. იგი უზრუნველყოფს საკრედიტო ბიუროებს, მათ შორის “კრედიტინფო საქართველოსაც”, სათანადო პროგრამული მხარდაჭერით. სამომხმარებლო საწარმოო ციკლის მართვის ეფექტური გადაწყვეტილებები ასევე მიეწოდება კრედიტის გამცემებსა და სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს.
სტატისტიკური მონაცემები

„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა საერთო რაოდენობა აღნიშნული პერიოდისათვის 2 142 816 შეადგენს.
პოზიტიურ სესხებში დაფარული სესხების ხვედრითი წილი – 56.06%
ვადაგადაცუილებულ სესხებში დაფარული სესხების ხვედრითი წილი – 41.74%
აღნიშნული პერიოდისათვის მონაცემთა ბაზაში ძებნადია
805 000 ფიზიკური პირი და 11 500 კომპანია.
სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი შემადგენლობა

2010 წლის 27 ოქტომბერს გამრათული აქციონერთა კრების გადაწყვეტილებით შევიდა ცვლილებები კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში. საბჭოს თავმჯდომარეა ჰაკონ სტეფანსონი (კრედიტინფო ჯგუფი), საბჭოს წევრები: – მაია მერედოვა (პროკრედიტ ბანკი), – ვასილ ვერულაშვილი (საქართველოს ბანკი), – თეა ლორთქიფანიძე (თი ბი სი ბანკი), – ნინო ბერიშვილი (ბანკი რესპუბლიკა), – აიეტ კუკავა (ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო).
„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა რაოდენობამ 2 000 000 -ს გადააჭარბა

„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა რაოდენობამ, ანუ ინფორმაციამ მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ და ასევე გადაგადაცილებული და გადაუხდელი სესხების შესახებ 2 000 000 -ს გადააჭარბა. პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შემდეგნაირია:
პოზიტიურ სესხებში დაფარული სესხების ხვედრითი წილი – 58.51%
ნეგატიური სესხებში დაფარული სესხების ხვედრითი წილი – 43.28%
აღნიშნული პერიოდისათვის მონაცემთა ბაზაში ძებნადია
765 665 ფიზიკური პირი და 11 086 კომპანია.
„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა რაოდენობა 1 900 000 -ს მიუახლოვდა

„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა რაოდენობამ, ანუ ინფორმაცია მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ და ასევე გადაგადაცილებული და გადაუხდელი სესხების შესახებ 1 900 000 -ს მიუახლოვდა. პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 2 აგვისტოს მდგომარეობით შემდეგნაირია:
პოზიტიურ სესხებში დაფარული სესხების ხვედრითი წილი – 59.32%
ნეგატიური სესხებში დაფარული სესხების ხვედრითი წილი – 41.22%
სტატისტიკური მონაცემები

პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 1 180 690 ; მათ შორის უკვე დაფარული – 683 290 (57.87%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 316 594 ; მათ შორის უკვე დაფარული – 126 972 (40.10%)
სტატისტიკური მონაცემები

პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 1 115443 ; მათ შორის უკვე დაფარული – 606 940 (54.41%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 313 058 ; მათ შორის უკვე დაფარული – 123 536 (39.46%)
სტატისტიკური მონაცემები

პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 1 076 843; მათ შორის უკვე დაფარული – 582 322 (54.07%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 307 581 ; მათ შორის უკვე დაფარული – 117 343 (38.15%)
ახალი ამბები

ს.ს. “კრედიტინფო საქართველოს” აქციონერთა კრებამ დაამტკიცა ცვლილებები კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში, კერძოდ: – ბნ. სულხან გვალიას ნაცვლად საბჭოს წევრად არჩეულ იქნა ბნ. ვასილ ვერულაშვილი, (ს.ს. საქართველოს ბანკი); -ხოლო მიშელ ფორესტიეს ნაცვლად ქ-ნ ნინო ბერიშვილი, (ს.ს. ბანკი რესპუბლიკა);
სტატისტიკური მონაცემები

პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 1 039 739; მათ შორის უკვე დაფარული – 564 300 (54.27%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 304 782 ; მათ შორის უკვე დაფარული – 112 833 (37.02%)
ყურადღება!
„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ პოზიტიურ ჩანაწერთა რაოდენობამ 1 000 000 -ს გადააჭარბა

„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ პოზიტიურ ჩანაწერთა რაოდენობამ, ანუ ინფორმაციამ მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ, 1 000 000 -ს გადააჭარბა. პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 1 თებერვლის მდგომარეობით შემდეგნაირია: პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 1000 514; მათ შორის უკვე დაფარული – 542 353 (54.20%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა -300 145; მათ შორის უკვე დაფარული – 113 114 (37.69%)
სტატისტიკური მონაცემები

პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 1 იანვრის მდგომარეობით შემდეგნაირია: პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 983 679; მათ შორის უკვე დაფარული – 526 706 (53.54%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 294 520; მათ შორის უკვე დაფარული – 110 200 (37.41%)
სტატისტიკური მონაცემები

პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 1 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგნაირია: პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 911 372; მათ შორის უკვე დაფარული – 506 457 (55.57%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 291 204; მათ შორის უკვე დაფარული – 106 145 (36.55%)
„კრედიტინფოს“ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა ზოგად-პერიოდული სტატისტიკა

პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 2 ნოემბრის მდგომარეობით შემდეგნაირია: პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 885 230; მათ შორის უკვე დაფარული – 477 349 (53.92%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 286 905; მათ შორის უკვე დაფარული – 102 576 (35.75%)
1 ოქტომბრიდან „კრედიტინფო საქართველოს“ ვებ გვერდზე ყოველთვიურად დაიდება ინფორმაცია კომპანიის მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა რაოდენობის შესახებ

1 ოქტომბრიდან „კრედიტინფო საქართველოს“ ვებ გვერდზე ყოველთვიურად დაიდება ინფორმაცია კომპანიის მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა საერთო რაოდენობის შესახებ, ასევე დაფიქსირდება პოზიტიურ (მიმდინარე და დაფარული სესხები) და ნეგატიურ (ვადაგადაცილებული და დაუფარავი სესხები) ჩანაწერთა რაოდენობაც მოცემული კონკრეტული თარიღისათვის. ასევე მოგაწვდით ზოგად სტატისტიკურ მონაცემებს იმის შესახებ, თუ როგორი პროცენტული თანაფარდობაა მიმდინარე და დაფარულ სესხებს, და ასევე ვადაგადაცილებულ მაგრამ უკვე დაფარულ სესხებს შორის. კომპანიის მენეჯმენტის ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საზოგადოებისა და განსაკუთრებით მასმედიის წარმომადგენელთათვის „კრედიტინფოს“ მონაცემები სულ უფრო დიდ ინტერესს იწვევს. გახშირდა ამ თემასთან დაკავშირებული ინფორმაციული ხასიათის უზუსტობის/არაკორექტულობის ფაქტებიც სტატისტიკური მონაცემებით აპელირებისას. პროცენტული თანაფარდობა, ანუ თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს უკვე დაფარული სესხები როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ბაზაში 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შემდეგნაირია: პოზიტიური სესხების საერთო ოდენობა – 864 245; მათ შორის უკვე დაფარული – 461 619 (53.4%) ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობა – 278 682; მათ შორის უკვე დაფარული – 122 327 (43.89%) აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ივლისის მეორე ნახევრის მონაცემებით, მიმდინარე პოზიტიური სესხების საერთო რაოდენობიდან დაფარული სესხები 51.3% შეადგენდა, ხოლო ნეგატიური სესხების საერთო რაოდენობიდან დაფარული სესხები კი – 34.9%-ს.
„ჩემი კრედიტინფო“ – ასეთი დასახელების ახალ პროდუქტს „კრედიტინფო საქართველო“ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან შესთავაზებს მომხმარებელს

„ჩემი კრედიტინფო“ – ასეთი დასახელების ახალ პროდუქტს „კრედიტინფო საქართველო“ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან შესთავაზებს მომხმარებელს. ამ სერვისის მეშვეობით ყველა მსურველს შეუძლია ინტერნეტის საშუალებით, ბანკის გარეშე, „კრედიტინფოში“ პირადად მის შესახებ განთავსებულ ინფორმაციასა და მონაცემებს ნებისმიერ დროს გადახედოს. მომხმარებელი შესძლებს სისტემატურად ადევნოს თვალი მის საკრედიტო ისტორიასთან დაკავშირებულ ყველა ცვლილებას. ამ სისტემით სარგებლობისათვის საჭიროა მომხმარებელმა „კრედიტინფოსთან“ გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება, დაარეგისტრიროს „მომხმარებლის სახელი“ (User Name), პაროლი (Password) და შესაბამისი საფასურის გადახდის შემდეგ მას ექნება საშუალება შევიდეს მონაცემთა ბაზაში და ნახოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია. სერვისის საფასური ძალზედ ხელმისაწვდომია და ფიზიკური პირებისათვის შეადგენს 15 ლარს ერთი წლის განმავლობაში. ხოლო 25 ლარიანი პაკეტის შეძენისას კი, გარდა ბაზით სარგებლობისა, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მომხმარებელს დაუყოვნებლივ ეცნობება მონაცემთა ბაზაში მის მიმართ განხორციელებული ცვლილების (ახალი სესხის აღება, ბალანსი მორიგი შენატანის განხორციელების შემდეგ , ვადაგადაცილება და ა.შ.) და ასევე მის შესახებ ბაზაში არსებული ინფორმაციის მნახველი- მესამე პირის ვინაობისა და თარიღის შესახებ. საქართველოში მომქმედი კომპანიებისათვის ასეთი სერვისით სარგებლობის ერთწლიანი საფასური 50 ლარს შეადგენს.

”HF კრედიტინფო ჯგუფმა” და SCHUFA Holdings AG-მ ხელი მოაწერეს ერთობლივი კომპანიის დარეგისტრირებას

”HF კრედიტინფო ჯგუფმა” და SCHUFA Holdings AG-მ ერთობლივი კომპანიის შექმნის ისტორიულ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი, რის შედეგადაც ვისბადენში (გერმანია) დაარსდა ახალი ჰოლდინგური კომპანია – Creditinfo SCHUFA GmbH-ი. ახალ კომპანიას თანადირექტორობის პრინციპით, ერთობლივად უხელმძღვანელებენ ”კრედიტინფო ჯგუფის” მოქმედი გენერალური დირექტორი რეინირ გრეტარსონი და SCHUFA-ს აღმასრულებელი საბჭოს წევრი დიტერ სტეინბაუერი კრედიტინფოს ყველა შვილობილი კომპანია გახდება Creditinfo SCHUFA GmbH-ის ჯგუფის წევრი. ერთობლივი საწარმო საკრედიტო რისკების შემფასებელი ორი ორგანიზაციის კომპეტენციასა და შესაძლებლობებს გააერთიანებს. ეს საშუალებას მოგვცემს, რისკების მართვის პროდუქტების, მომსახურებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის უფრო ფართო არჩევანი შევთავაზოთ მომხმარებელს და საგრძნობლად გავზარდოთ ჩვენი საკონსულტაციო თუ ანალიტიკური სერვისების გავრცელების არეალი. პარტნიორებთან ერთად ჩვენ ევროპის დიდ ნაწილს მოვემსახურებით. ერთობლივი კომპანიის შექმნის შესახებ წარმართული მოლაპარაკებების პროცესში ”კრედიტინფო” სარგებლობდა Straumur Investment Bank-ის კვალიფიცირებული კონსულტაციებით. ესაა უმსხვილესი ისლანდიური საინვესტიციო ბანკი, რომელსაც მსოფლიოს 10 ქვეყანაში აქვს ფილიალი. მისი სათავო ოფისი მდებარეობს რეიკიავიკში.

კონტრაქტის ხელმოწერისას: Schufa Holding AG-ის გენერალური დირექტორი და Creditinfo Schufa GmbH-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე – ბატონი რაინერ ნოემანი; ”კრედიტინფო ჯგუფისა” და Creditinfo Schufa GmbH-ის გენერალური დირექტორი – ბატონი რეინირ გრეტარსონი; Schufa Holding AG-ისა და Creditinfo Schufa GmbH-ის ოპერაციული დირექტორი – პროფესორი დიტერ სტეინბაუერი.
პოზიტიური სესხების მონაცემთა ბაზა უკვე 100 000 ა.შ.შ. დოლარამდე გაცემულ სესხებზე ინფორმაციას მოიცავს

პოზიტიური სესხების მონაცემთა ბაზა უკვე 100 000 ა.შ.შ. დოლარამდე გაცემულ სესხებზე ინფორმაციას მოიცავს. თუ კი აქამდე ბანკები მხოლოდ 20 000 ა.შ.შ. დოლარამდე გაცემულ სესხებზე ინფორმაციას ცვლიდნენ, რაც ძირითადად სამომხმარებლო სესხების შესახებ ინფორმაციას მოიცავდა, ლიმიტის ზედა ზღვრის გაზრდის შემდგომ ინფორმაცია მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ, იპოთეკურ და ბიზნეს სესხების მნიშვნელოვან სეგმენტსაც მოიცავს. ამ ეტაპზე ასეთი სახის ინფორმაციას 10 საფინანსო დაწესებულება ცვლის, თუმცა, მიმდინარე წლის ბოლომდე მათი რიცხვი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. ამჟამად, ამ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულ ჩანაწერთა რაოდენობა (მხოლოდ პოზიტიურ სესხებზე) 600 000-სს აღემატება.
მიმდინარე და დაფარული სესხების მონაცემთა ბაზა 100 000 ჩანაწერზე მეტს მოიცავს

მონაცემთა ბაზა, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ, ამოქმედებიდან 6 თვის თავზე უკვე მოიცავს 100 000 ჩანაწერზე მეტს. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩანაწერთა რაოდენობა ძალზედ სწრაფად იზრდება. სავარაუდოდ, მიმდინარე წლის ბოლომდე ასეთი სახის ინფორმაციის მომწოდებელთა ნუსხას დაემატება კიდევ რამდენიმე საბანკო დაწესებულება. აქედან გამომდინარე ასეთი სახის ჩანაწერთა რაოდენობა წლის ბოლოსათვის სავარაუდოდ გაორმაგდება.
„კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზით სარგებლობის მახასიეთებელი მზარდი ტენდენციით ხასიათდება

ჩვენი მონაცემთა ბაზით სარგებლობის მახასიეთებელი ყოველთვიურად მზარდი ტენდენციით ხასიათდება და მიმდინარე წლის აგვისტოში ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობამ მნიშვნელოვნად გადააჭარბა 100 000-ს, სექტემბერში კი 170 000-ს მიუახლოვდა. ამრიგად, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბაზით მოსარგებლე ორგანიზაციების მხრიდან კლიკების საერთო რაოდენობა ამა წლის იანვარის თვეში 19 000 იყო, ასეთი პროგრესია ძალზე შთამბეჭდავია.
მონაცემთა ბაზით, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ, უკვე სარგებლობენ ბანკები და ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც

„კრედიტინფო საქართველოს“ ახალი სერვისით, კერძოდ მონაცემთა ბაზით, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია მიმდინარე და დაფარული სესხების შესახებ, უკვე სარგებლობენ არა მხოლოდ წამყვანი ბანკები, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც. აღნიშნული პარიოდისათვის ამ სერვისით სარგებლობენ ისეთი ორგანიზაციები როგორიცაა: – თი ბი სი ბანკი, პროკრედიტ ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, ტაობანკი, სილქ როუდ ბანკი, ფონდი კონსტანტა, ფონდი კრედო.
„კრედიტინფო საქართველოს“ კლიენტთა რიცხვი განუხრელად იზრდება

ჩვენი სერვისებით მოსარგებლე ორგანიზაციების რიცხვს დაემატა საქართველოს საბანკო სექტორის რამდენიმე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, მაგალითად „სახალხო ბანკი“, „ბაზისბანკი“, „სატანდარდ ბანკი“ და სხვ. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული პერიოდისათვის „კრედიტინფო საქართველო“, რომელიც საკრედიტო ინფორმაციის მიწოდების სფეროში საქართველოში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი კომპანიაა, თითქმის მთლიანად ფლობს ბაზრის ამ სეგმენტს.
სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი შემადგენლობა

2007 წლის მარტში კვლავ შევიდა ცვლილებები კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში. საბჭოს თავმჯდომარეა ფილიპ პოტი (პროკრედიტ ბანკი), საბჭოს წევრები: – ოლაფურ ვილჰამსონი (კრედიტინფო ჯგუფი), – სულხან გვალია (საქართველოს ბანკი), – ნინო მასურაშვილი (თი ბი სი ბანკი), – აიეტ კუკავა (ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო), – მიშელ ფორესტიე (ბანკი რესპუბლიკა).
მიმდინარე და დაფარული სესხების მონაცემთა ბაზა

„კრედიტინფო საქართველომ“ აამოქმედა კიდევ ერთი ახალი სერვისი, რომლის საშუალებითაც ჩვენს კლიენტებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ ინფორმაცია ბანკებიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან გაცემულ მიმდინარე და დაფარულ სესხებზე, რომელთა ოდენობა არ აღემატება 20 000 ა.შ.შ. დოლარს. ეს სერვისი კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ფიზიკური თუ იურიდიული პირების საკრედიტო ისტორიების მაღალ კვალიფიციურად წარმოება-მიწოდების თვალსაზრისით. ჩვენს კლიენტებს კი საშუალება ეძლევათ უკეთესად შეაფასონ დასაფინანსებელი სუბიექტის გადახდისუნარიანობა. 2007 წლის აპრილიდან აღნიშნული სერვისით უკვე სარგებლობენ არა მხოლოდ წამყვანი ბანკები, არამედ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც.
ცვლილებები სამეთვალყურეო საბჭოში

2006 წლის მაისში ცვლილებები განხორციელდა კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში, კერძოდ – „თი ბი სი ბანკის“ წარმომადგენლის გიორგი ასლანიკაშვილის ნაცვლად საბჭოს წევრად არჩეულია ნინო მასურაშვილი, ხოლო „ბანკი რესპუბლიკას“ წარმომადგენლის გიორგი ქანანაშვილის ნაცვლად საბჭოს წევრად არჩეულია ირაკლი ჩიტიაშვილი.
„ კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზით მოსარგებლე ბანკების ნუსხა 2005 წლის ბოლოსათვის

აღნიშნული პერიოდისათვის გაფორმებულია ხელშეკრულებები თანამშრომლობის შესახებ საქართველოში მომქმედ თითქმის ყველა წამყვან ბანკთან, როგორიცაა: თი-ბი-სი ბანკი, საქართველოს ბანკი, გაერთიანებული ქართული ბანკი, პროკრედიტ ბანკი, ბანკი რესპუბლიკა, ბტა სილქ როუდი, ინვესტბანკი, ასევე რამოდენიმე საფინანსო და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან.
მონიტორინგის სერვისი

2005 წლის დეკემბრის ბოლოსათვის „კრედიტინფო საქართველოს“ კლიენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ისარგებლონ კიდევ ერთი ახალი პროდუქტით, კერძოდ მონიტორინგის სერვისით. ამ სერვისის მეშვეობით მომხმარებლები მიიღებენ დროულ შეტყობინებას მათ მიერ ჩვენს მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული კლიენტების ფინანსურ საქმიანობაში განხორციალებული სიახლის თუ ცვლილების შესახებ, მაგ. არსებულ სესხზე ვადაგადაცილება და სხვ.
ახალ აქციათა ემისია

2005 წლის სექტემბერში „კრედიტინფო საქართველოს“ აქციონერთა გადაწყვეტილებით მოხდა ახალ აქციათა ემისია. ახალი აქციების შეძენის სურვილი გამოთქვა საქართველოში მომქმედმა ერთ-ერთმა წამყვანმა ბანკმა „ბანკი რესპუბლიკამ“. აღნიშნული გარემოება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საკრედიტო ბიუროს პროდუქტებით სარგებლობას საქართველოში კარგი პერსპექტივა გააჩნია, ხოლო ჩვენი კომპანიის დადებითი იმიჯი ადგილობრივ ბაზარზე განუხრელად იზრდება. ცვლილებაა სამეთვალყორეო საბჭოს შემადგენლობაშიც, კერძოდ, ბ.ნ დიმიტრი ქემოკლიძის ნაცვლად საბჭოს წევრად არჩეულია „ბანკი რესპუბლიკას“ წარმომადგენელი ბ.ნ გიორგი ქანანაშვილი.
„ კრედიტინფო საქართველოს“ ახალი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯოდმარე ჰყავს

2005 წლის ივლისიდან „კრედიტინფო საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯოდომარედ არჩეულ იქნა ბ.ნ ფილიპ ზიგვარტი, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი დამფუძნებლის „პროკრედიტ ბანკის“ ხელმძღვანელია. იგი კარგად იცნობს საქართველოს საფინანსო ბაზარს, ადგილობრივი ფულად-საკრედიტო სისტემის სპეციფიკას და მისი განვითარების ტენდენციებს. ამ ყოველივეს დიდი მნიშვნელობა აქვს საკრედიტო ბიუროს სერვისებისა და პროდუქტების დანერგვისას კლიენტურის მოთხოვნილებათა გათვალისწინების თვალსაზრისით.
„ კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზა ექსპლუატაციაშია

2005 წლის ივლისიდან, დაფუძნებიდან სულ რაღაც 5 თვეში ექსპლუატაციაში შევიდა „კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, რომელიც საწყის ეტაპზე მოიცავს ინფორმაციას ვადაგადაცილებული და გადაუხდელი ვალების შესახებ. მონაცემთა ბაზაში განთავსებულია ინფორმაცია რომელსაც ვღებულობთ ბანკებიდან და სასამართლოებიდან.