მოვალეთა რეესტრის გავრცობილი რეპორტი

მოვალეთა რეესტრის ინფორმაცია – ეს არის გავრცობილი ინფორმაცია მოვალეთა რეესტრში მოხვედრილ პირთა შესახებ გადასახდელად დაკისრებული თანხის, აღმასრულებლის კოორდინატების, ასევე ამ რეესტრში მოხვედრის თარიღისა და მიზეზის შესახებ.

იურიდიული პირებისთვის ძირითადი და დამატებით პროდუტებით სარგებლობის ღირებულება დამოკიდებულია თვის განმავლობაში შესრულებული ძიებების რაოდენობაზე

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural