ბიზნეს რეპორტი

დაინტერესებულ პირებს ჩვენი კომპანია აწვდის ბიზნეს რეპორტს საქართველოში დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ.

ბიზნეს რეპორტი მოიცავს ისეთ ინფორმაციას როგორიცაა:

-კომპანიის ადგილმდებარეობა, საქმიანობის სფერო, დასაქმებულთა რაოდენობა, მონაცემები დამფუძნებლებისა და მმართველი მენეჯმენტის შესახებ, ინფორმაციას პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე, პარტნიორი ბანკების ვინაობას, საკონტაქტო მონაცემებს და სხვ.

იურიდიული პირებისთვის ძირითადი და დამატებით პროდუტებით სარგებლობის ღირებულება დამოკიდებულია თვის განმავლობაში შესრულებული ძიებების რაოდენობაზე

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural