კომპანიის შერეული სქორინგი

კომპანიის შერეული სქორინგი არის სქორინგის მოდელი, რომელიც კომპანიის სამომავლო საკრედიტო ქცევის პროგნოზირებისას ითვალისწინებს როგორც თავად კომპანიის საგადახდო ქცევასა და ფინანსურ მონაცემებს, ასევე მისი დამფუძნებლებისა და დირექტორების დემოგრაფიულ და საგადახდო მახასიათებლებს. მოდელი გთავაზობთ შერეულ სქორ ქულას, ვადაგადაცილების ალბათობას და რისკის კატეგორიას. გარდა ამისა, სქორინგის მოდელი ანიჭებს განმარტების კოდებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად განაპირობებენ რისკის შეფასებას.
მოდელი რეგულარულად განიცდის გადახედვას და განახლებას.

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural