ბენჩმარკინგი (Benchmarking)

ამ სერვისის მეშვეობით შესაძლებელია რომელიმე კონკრეტული ბანკის ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ფინანსური მონაცემების შედარება როგორც მთლიანად საფინანსო სექტორთან, ასევე მხოლოდ საბანკო, ან მხოლოდ მიკროსაფინანსო სექტორთან.
ამრიგად, ჩვენი ბაზის ანალიზზე დაყრდნობით შესაძლებელი გახდა შექმნილიყო რეპორტების ნაკრები, რათა ჩვენს კლიენტებს მიეცეთ საშუალება შეადარონ და გაანალიზონ როგორც საბანკო პორტფოლიოების ზოგადი დინამიკა და ტენდენციები, ასევე, რისკების შეფასების ნიშნულები.
აღნიშნული მეთოდოლოგიის გამოყენებით 2013 წლის სართო ანალიზი უკვე ჩატარდა ჩვენი კომპანიის დამფუძნებელი ბანკებისათვის.
ეს სერვისი „ კრედიტინფო საქართველოს“ მომხმარებლებს მიეწოდებათ 15.01.2014-დან.

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural