სიახლეები

სიახლე მათთვის ვინც სარგებლობს კრედიტინფო პრედიქტორით

25/09/2012

სიახლე მათთვის ვინც სარგებლობს კრედიტინფო პრედიქტორით – სქორინგით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ სქორინგის განმარტებითი კოდები, ანუ თუ რა მახასიათებლებს ეყრდნობა ამა თუ იმ კლიენტის ქულობრივი შეფასება (სქორი), რისკის ხარისხი, ვალადებულების შეუსრულებლობის ალბათობა. ეს მახასიათებლებია: – ძიების განმახორციელებელი კლიენტების რაოდენობა ბოლო 9 თვის განმავლობაში; – დარიცხული ჯარიმები, – ძიებები რამდენიმე კლიენტს შორის, – ღია სესხების და საკრედიტო სიახლე მათთვის ვინც სარგებლობს კრედიტინფო პრედიქტორით