ახალი სქორინგის პროდუქტი, რომელიც ორგანიზაციებს მარკეტინგული აქტივობების ეფექტურად განხორციელებაში დაეხმარება

კრედიტინფო საქართველომ დანერგა პროდუქტი, რომელიც დაეხმარება საკრედიტო ორგანიზაციებს მარკეტინგული ღონისძიებების ეფექტურობის გასაზრდელად განახორციელონ თავიანთი პორტფელის სეგმენტაცია და მიზნობრივი აქტივობები. სქორინგის ახალი სისტემა ახდენს ისეთი სუბიექტების იდენტიფიცირებას, რომლებსაც მომავალი რამდენიმე თვის განმავლობაში დასჭირდებათ ახალი კრედიტი. სესხის აღების ალბათობა ითვლება სტატისტიკური მოდელის დახმარებით, რომელიც პროგნოზირებისთვის რამდენიმე ცვლადს იყენებს.

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural