ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება

კრედიტინფომ კიდევ ერთი ახალი სერვისი- ხელფასის/შემოსავლის შემოწმება დანერგა, რომლის მეშვეობითაც საფინანსო ინსტიტუტებს საშუალება ეძლევათ გადაამოწმონ პოტენციური კლიენტის შემოსავლები. ჩვენს ბაზაში ძიების შედეგად გამოჩნდება,თუ რამდენად თანხვედრაშია კლიენტის მიერ რომელიმე ბანკში მანამდე განცხადებული ინფორმაცია ხელფასის/შემოსავლების შესახებ.

არსებობს ოთხი შესაძლო ვარიანტი:

  • კლიენტზე წინა ჩანაწერები არ არსებობს.
  • დადასტურებული -წინა ჩანაწერი და ახლად შეყვანილი ჩანაწერი თანხვედრაშია.
  • საეჭვო -წინა ჩანაწერი და ახლად შეყვანილი ჩანაწერი არ ემთხვევა.
  • გაფრთხილება – წინა ჩანაწერსა და ახლად შეყვანილ ჩანაწერსშორის დიდი სხვაობაა.

იურიდიული პირებისთვის ძირითადი და დამატებით პროდუტებით სარგებლობის ღირებულება დამოკიდებულია თვის განმავლობაში შესრულებული ძიებების რაოდენობაზე

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural