რეპორტის საფუძვლები

თქვენი საკრედიტო რეპორტი არის თქვენივე საკრედიტო ისტორიის სურათი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას არსებული და დახურული სესხების შესახებ. საკრედიტო რეპორტისშემადგენელი ნაწილია, აგრეთვე, გადახდების ისტორია და ვადაგადაცილებულ სესხებთან დაკავშირებული ინფორმაციაც. გარდა ამისა, რეპორტი გარკვეულ პირად მონაცემებსაც შეიცავს. საკრედიტო რეპორტი გამოიყენება საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა საკრედიტო ორგანიზაციის (ყველა ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ონლაინ მსესხებლების, სადისტრიბუციო კომპანიების, დეველოპერული კომპანიების, სადაზღვეო კომპანიებისა და სხვ.) მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

საკრედიტო რეპორტში შედის:

  • პირადი ინფორმაცია: თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, ოჯახური მდგომარეობა და სქესი.
  • სესხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია და გადახდების ისტორია: ინფორმაცია ყველა იმ სესხის შესახებ (მიმდინარე თუ დახურული), რომლის მსესხებელი, თავდები ან თანამსესხებელიც ხართ – იქნება ეს, ბიზნეს-სესხი, იპოთეკა, საკრედიტო ბარათი თუ სხვ.; აგრეთვე, ამ სესხების გადახდების ისტორია.
  • ძიებები: თქვენს საკრედიტო რეპორტზე განხორციელებული ძიებების რაოდენობა.

როგორ ხვდება ინფორმაცია საკრედიტო რეპორტში და რა სიხშირით ხორციელდება განახლება?

საკრედიტო რეპორტში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ საკრედიტო ორგანიზაციები ყოველდღიურ რეჟიმში აგზავნიან განახლებულ ინფორმაციას კრედიტინფოს ბაზაში, ხოლო სრულ ინფორმაციას ტვირთავენ თვეში ერთხელ. არასაკრედიტო ორგანიზაციები, ლომბარდები და სესხის გამცემი სუბიექტები ინფორმაციას სხვადასხვა მონაკვეთში გვაწვდიან, ეს შეიძლება თქვენს საკრედიტო რეპორტში არსებული მცირე ცდომილების მიზეზი გახდეს, რაც შესაბამის გავლენას იქონიებს საკრედიტო ქულაზე.

თქვენს საკრედიტო რეპორტში ცდომილების დაფიქსირების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დახმარებისთვის მიმართოთ კრედიტინფოს. შეცდომების გასწორების ყველაზე სწრაფი გზა ჩვენთან დაკავშირებაა.

რატომ არის აუცილებელი და რას ემსახურება საკრედიტო რეპორტი?

თქვენი საკრედიტო განაცხადის განხილვის დროს (ბიზნეს-, სამომხმარებლო-, იპოთეკურ- სესხზე, საკრედიტო ბარათზე, განვადებაზე, ინტერნეტ სესხსა და სხვ.) ორგანიზაციას ესაჭიროება თქვენი გადახდის ქცევისა და მიმდინარე ვალდებულებების გადამოწმება. საკრედიტო რეპორტი კი სწორედ თქვენს ფინანსურ სანდოობაზე მეტყველებს.

ვინ შეიძლება ნახოს თქვენი საკრედიტო რეპორტი?

თქვენი საკრედიტო რეპორტით შეიძლება დაინტერესდნენ შემდეგი ადამიანები ან ორგანიზაციები:

  • პირადად თქვენ: ჩემი კრედიტინფო მომსახურების მეშვეობით შეგიძლიათ მოიძიოთ თქვენი საკრედიტო ინფორმაცია. თქვენ მიერ საკრედიტო რეპორტის ნახვა საკრედიტო ქულასა და რეიტინგზე არ მოქმედებს.
  • საკრედიტო ორგანიზაციები: სესხის აღების მიზნით მიმართვის შემთხვევაში, საკრედიტო ორგანიზაციამ შეიძლება თქვენი საკრედიტო რეპორტის ნახვის ნებართვა გთხოვოთ. ამ ტიპის ძიებები, როგორც წესი, გავლენას ახდენს თქვენს საკრედიტო ქულასა და რეიტინგზე.
  • სხვა ტიპის ორგანიზაციები: თქვენი საკრედიტო ინფორმაცია შეიძლება ნახონ სხვა ტიპის ორგანიზაციებმაც (სადაზღვევო კომპანიებმა, დეველოპერულმა სამშენებლო კომპანიებმა და სხვ.), თუკი თქვენი მომსახურების პერიოდში ასეთი საჭიროება გაუჩნდებათ.

რამდენ ხანს რჩება ინფორმაცია თქვენს საკრედიტო რეპორტში?

საკრედიტო რეპორტში ნებისმიერი ტიპის სესხზე ინფორმაცია ინახება სასესხო კონტრაქტის დახურვიდან 5 წლის განმავლობაში.

ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია შეფასების საკუთარი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემასთან დაკავშირებით. თქვენი გადახდები და მთლიანი ვალდებულებები კი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ამ პროცესში, შესაბამისად, წარსულში დაგვიანებით განხორციელებულმა გადახდამ შესაძლოა ხელი შეგიშალოთ ფინანსური მომსახურების მიღებაში.

როგორ ხდება ინფორმაციის წაშლა საკრედიტო რეპორტიდან?

საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში არასრული, არაზუსტი, მცდარი, ანარასწორად გადმოცემული ინფორმაციის გასწორება, შეცვლა, ან წაშლა შეიძლება საკრედიტო ისტორიის სუბიექტის წერილობითი განცხადების, ან სს “კრედიტინფო საქართველოს” კლიენტის (ინფორმაციის მიმწოდებლის) წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე განხორციელდეს. თუმცა, წაშლას მხოლოდ შეცდომით, ან არაკანონიერად  გადმოგზავნილი ინფორმაცია ექვემდებარება.

როგორ გავაუმჯობესოთ საკრედიტო პროფილი?

  • დროულად გადაიხადეთ სესხის შენატანები;
  • დროულად დახურეთ სესხები;
  • მიმართეთ ორგანიზაციას სესხზე, ან აიღეთ ახალი კრედიტი მხოლოდ მაშინ, როდესაც გესაჭიროებათ;
  • გაასწორეთ თქვენს საკრედიტო რეპორტში გამოვლენილი ხარვეზები
Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural