სიახლე მათთვის ვინც სარგებლობს კრედიტინფო პრედიქტორით

სიახლე მათთვის ვინც სარგებლობს კრედიტინფო პრედიქტორით – სქორინგით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ სქორინგის განმარტებითი კოდები, ანუ თუ რა მახასიათებლებს ეყრდნობა ამა თუ იმ კლიენტის ქულობრივი შეფასება (სქორი), რისკის ხარისხი, ვალადებულების შეუსრულებლობის ალბათობა. ეს მახასიათებლებია: – ძიების განმახორციელებელი კლიენტების რაოდენობა ბოლო 9 თვის განმავლობაში; – დარიცხული ჯარიმები, – ძიებები რამდენიმე კლიენტს შორის, – ღია სესხების და საკრედიტო ბარათების რაოდენობა და სხვა.

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural