საკრედიტო ბიუროების როლი საქართველოს საფინანსო სექტორის განვითარებაში

არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებმა კრედიტინფო საქართველოს საქმიანობა შეისწავლა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მისი როლი კერძო სექტორის განვითარებაში. კვლევაში ხაზგასმულია თუ რა ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს საკრედიტო ბიუროებს ქვეყნებისთვის: დაბალი საპროცენტო განაკვეთები, ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსები, გაუმჯობესებული მომსახურების პირობები, შემცირებული საკრედიტო რისკი და სხვა.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ინფორმაციის ახალ წყაროებზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო დაეხმარებათ ერთის მხრივ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს მიიღონ უფრო მეტი წვდომა ფინანსურ რესურსებზე და მეორე მხრივ შეამცირებს ორგანიზაციებისთვის საკრედიტო რისკს და გააუმჯობესებს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს.

საზოგადოება და ბანკებმა საკრედიტო ბიუროების საქმიანობა შეისწავლა

Zveřejnil(a) საზოგადოება და ბანკები dne 12. duben 2017

Creditinfo Georgia - 2 iv.Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural